Κατασκευή Γεωργικών Μηχανημάτων-Μουλάς Αναστάσιος-Λάρισα